BUMMS

bumms
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība “BUMMS” dibināta 2010. gada 18. februārī, apvienojoties aktīviem audzēkņu vecākiem un skolotājiem un absolventiem. Biedrības “BUMMS” darbības tiešā mērķauditorija ir Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas un novada bērni un jaunieši, un viņu ģimenes, bet plašākā skatījumā – sabiedrība kopumā.

Biedrība BUMMS darbojas uz statūtu pamata, tās mērķi ir

  • Atbalstīt Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu un tās sniegto profesionālās ievirzes izglītību un pakalpojumus;
  • Atbalstīt mūžizglītību, interešu izglītību un citas neformālo izglītības jomas un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • Piesaistīt finansiālu atbalstu Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un dažādu ar BIEDRĪBAS mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai;
  • Veicināt BIEDRĪBAS biedru kompetenci, institucionālo un organizatorisko kapacitātes attīstību;
  • Veicināt un finansiāli atbalstīt Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu radošo darbību.