Statūti

BIEDRĪBAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
 • BIEDRĪBAS nosaukums ir:
  Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība „BUMMS” (turpmāk tekstā – BIEDRĪBA).
 • BIEDRĪBAS juridiskā adrese ir:
  Institūta iela 1b, Ulbroka, Stopinu novads, LV2130

BIEDRĪBAS MĒRĶI
 • Atbalstīt Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu un tās sniegto profesionālās ievirzes izglītību un pakalpojumus;
 • Atbalstīt mūžizglītību, interešu izglītību un citas neformālo izglītības jomas un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • Piesaistīt finansiālu atbalstu Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un dažādu ar BIEDRĪBAS mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai;
 • Veicināt BIEDRĪBAS biedru kompetenci, institucionālo un organizatorisko kapacitātes attīstību;
 • Veicināt un finansiāli atbalstīt Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu radošo darbību.
BIEDRĪBAS TIESISKAIS STATUSS UN DARBĪBAS TERMIŅŠ
 • BIEDRĪBA ir juridiska persona. Tā darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un BIEDRĪBAS STATŪTIEM.
 • BIEDRĪBAI ir savs norēķinu konts bankā, simbolika, zīmogs, patstāvīga bilance.
 • STATŪTOS paredzēto mērķu sasniegšanai un uzdevumu veikšanai BIEDRĪBAI ir tiesības:
 1. brīvi izplatīt informāciju par sevi, kā arī veikt citu publisko darbību;
 2. sasaukt sapulces, rīkot seminārus, konferences un organizēt citus pasākumus;
 3. slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām;
 4. deleģēt savus pārstāvjus valsts, pašvaldības institūcijās, sabiedriskās organizācijās un apvienībās, ierosināt tajās jautājumus, kas skar BIEDRĪBAS intereses, saņemt dotācijas, ziedojumus un jebkura cita veida materiālos un finansiālos pabalstus no Latvijas Republikas un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām;
 5. izstrādāt kopīgas programmas un projektus BIEDRĪBAS BIEDRU, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu profesionālai un radošai attīstībai, kā arī iesniegt tos starptautiskās un vietējās institūcijās grantu un finansējuma iegūšanai;
 6. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;
 7. papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību;
 8. veikt citu darbību, kas nav pretrunā ar BIEDRĪBAS STATŪTIEM un LR normatīvajiem aktiem.
 • BIEDRĪBAI var būt atsevišķa manta, tā drīkst savā vārdā iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, tā var būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā, šķīrējtiesā, veikt darījumus LR teritorijā un ārpus tās, saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem.
 • BIEDRĪBA atbild par savām saistībām ar visu tai piederošu mantu. Dibinātāji un BIEDRI atbild par BIEDRĪBAS saistībām savu iemaksu apmēros.
 • BIEDRĪBA ir bezpeļņas organizācija. Tās līdzekļus un peļņu (ja tāda radīsies) no saimnieciskās darbības drīkst izmantot tikai STATŪTOS paredzētajiem mērķiem.
 • BIEDRĪBA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA
 • BIEDRĪBĀ var iestāties jebkura fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Juridisku personu BIEDRĪBĀ pārstāv tās pilnvarota persona.
 • BIEDRĪBAS dibinātāji, kuri ir ieinteresēti BIEDRĪBAS darbībā un apņemas ievērot šos STATŪTUS un BIEDRĪBAS pārvaldes institūciju lēmumus, pēc BIEDRĪBAS reģistrācijas iegūst BIEDRA statusu.
 • Lēmumu par BIEDRA uzņemšanu BIEDRĪBĀ pieņem VALDE. VALDEI pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz VALDES sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis VALDES lēmuma pieņemšanai. VALDEI motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
 • BIEDRĪBA ved savu BIEDRU reģistru, kurā norādīts katra BIEDRA vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas NR. un adrese). Biedram ir pienākums paziņot par dzīves vietas maiņu. Informācija par BIEDRĪBAS BIEDRIEM ir pieejama tikai attiecīgās BIEDRĪBAS BIEDRIEM, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām.
 • VALDES noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem BIEDRU SAPULCĒ. Ja arī tā noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par BIEDRĪBAS BIEDRU, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
 • BIEDRS var jebkurā laikā izstāties no BIEDRĪBAS rakstveidā paziņojot par to VALDEI.
 • BIEDRU var izslēgt no BIEDRĪBAS ar VALDES lēmumu, ja:
 1. BIEDRS vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis BIEDRA naudu;
 2. BIEDRS nepilda BIEDRU SAPULCES un VALDES lēmumus;
 3. BIEDRS nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
 4. BIEDRS veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos STATŪTOS noteikto.
 • Jautājumu par BIEDRA izslēgšanu VALDE izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo BIEDRU un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā BIEDRA neierašanās nav šķērslis VALDES lēmuma pieņemšanai. VALDEI lēmums par BIEDRA izslēgšanu no BIEDRĪBAS un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam BIEDRAM piecu (5) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Izslēgtajiem BIEDRIEM nav tiesību pretendēt vai censties atsavināt BIEDRĪBAS īpašumu, tā daļas un finansu līdzekļus, kā arī turpmāk lietot BIEDRĪBAS nosaukumu un simboliku.
 • GODA BIEDRS:
 1. par GODA BIEDRU var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona vai kādas citas valsts pilsonis, kurš ir devis lielu ieguldījumu BIEDRĪBAS attīstības nostiprināšanā, organizācijas ekonomiskās, saimnieciskās, kultūras un sociālās vides sakārtošanā, BIEDRĪBAS ideju un mērķu popularizēšanā;
 2. BIEDRU SAPULCE, pēc VALDES ieteikuma, lemj par GODA BIEDRU uzņemšanu.
BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
 • BIEDRĪBAS BIEDRIEM ir šādas tiesības:
 1. piedalīties BIEDRĪBAS pārvaldē;
 2. saņemt informāciju par BIEDRĪBAS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu BIEDRĪBAS institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
 3. piedalīties visos BIEDRĪBAS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par BIEDRĪBAS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
 4. vēlēt un būt ievēlētam BIEDRĪBAS VALDĒ un revīzijas institūcijā;
 5. iepazīties ar BIEDRĪBAS rīcībā esošo informāciju.
 • BIEDRĪBAS BIEDRU pienākumi:
 1. ievērot BIEDRĪBAS STATŪTUS un pildīt BIEDRU SAPULCES un VALDES lēmumus;
 2. regulāri maksāt BIEDRA naudu;
 3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu realizēšanu;
 4. popularizēt BIEDRĪBU un tās darbību.
 • Papildus saistības BIEDRAM var noteikt ar BIEDRU SAPULCES vai VALDES lēmumu. Lai grozītu vai izbeigtu BIEDRA tiesības, kas atšķiras no citu BIEDRU tiesībām, vai noteiktu BIEDRAM saistības, kas atšķiras no citu BIEDRU saistībām, nepieciešama BIEDRA piekrišana.
 • Katram BIEDRAM ir vienlīdzīgas tiesības lēmumu pieņemšanā – viena balss.
 • GODA BIEDRU tiesības:
 1. piedalīties BIEDRU SAPULCĒ;
 2. izvirzīt kandidatūras vēlētiem amatiem;
 3. iesniegt rakstiskus priekšlikumus izskatīšanai jebkurai BIEDRĪBAS institūcijai.
 • GODA BIEDRU pienākumi ir godprātīgi pildīt BIEDRU pienākumus.
BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA
 • BIEDRU SAPULCE ir augstākā BIEDRĪBAS lēmējinstitūcija.
 • BIEDRU SAPULCĒ ir tiesīgi piedalīties visi BIEDRĪBAS BIEDRI. BIEDRS var piedalīties BIEDRU SAPULCĒ arī ar PĀRSTĀVJA starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot BIEDRU SAPULCĒ izdodama rakstveidā.
 • Kārtējā BIEDRU SAPULCE tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz tekošā gada 31.martam.
 • Ārkārtas BIEDRU SAPULCE var tikt sasaukta pēc VALDES iniciatīvas, vai ja to rakstveidā VALDEI pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa BIEDRĪBAS BIEDRU, norādot sasaukšanas iemeslu.
 • BIEDRĪBAS VALDE paziņo BIEDRU SAPULCES laiku, vietu un darba kārtību BIEDRIEM, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms SAPULCES, nosūtot katram BIEDRAM rakstisku uzaicinājumu.
 • BIEDRU SAPULCE ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no BIEDRIEM.
 • Ja BIEDRU SAPULCE nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota BIEDRU SAPULCE, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo BIEDRU skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi BIEDRI.
 • Lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot. BIEDRU SAPULCES lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem BIEDRIEM.
 • BIEDRU SAPULCEI ir tiesības izlemt šādus jautājumus:
 1. BIEDRĪBAS STATŪTU grozījumus;
 2. apstiprināt BIEDRĪBAS budžeta projektu;
 3. ievēlēt VALDI, VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJU (no VALDES locekļu vidus) un REVIDENTU, kā arī lemt jautājumus par to atcelšanu;
 4. izskatīt, noraidīt vai apstiprināt VALDES un REVIDENTA lēmumus, rīkojumus un citus dokumentus, ja vien tas nav pretrunā ar BIEDRĪBAS STATŪTIEM;
 5. lemt par BIEDRĪBAS darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
 6. lemt jautājums par BIEDRU naudas apmēru un maksāšanas kārtību.
 • BIEDRU SAPULCI vada VALDES priekšsēdētājs, ja BIEDRI neievēlē citu SAPULCES vadītāju. BIEDRU SAPULCES gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta SAPULCES vadītājs un protokolists.
IZPILDINSTITŪCIJA
 • BIEDRĪBAS izpildinstitūcija ir VALDE, kas sastāv no 4 VALDES locekļiem. VALDE ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā BIEDRU SAPULCES kompetencē, tai skaitā:
 1. izlemt katra VALDES locekļa pārstāvniecības sfēru;
 2. izskatīt un pieņemt lēmumus par jaunu BIEDRU uzņemšanu, vai BIEDRU izslēgšanu STATŪTOS noteiktajā kārtībā;
 3. pieņemt lēmumus par aktuāliem BIEDRĪBAS darbības jautājumiem;
 4. organizē BIEDRU SAPULCES lēmumu izpildi;
 5. koordinēt BIEDRU darbu;
 6. sastādīt saimnieciskās darbības plānus un pārskatus;
 7. reizi gadā sniegt BIEDRU SAPULCEI pārskatu par veiktajām un plānotajām darbībām;
 8. sagatavot BIEDRĪBAS budžeta projektu un atbildēt par tā izpildi;
 9. pārvaldīt un organizēt BIEDRĪBAS saimniecisko darbību, lietvedību un grāmatvedību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 10. atbalstīt interešu un iniciatīvu grupu veidošanos atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā, uzaicinot kvalificētus speciālistus;
 11. reģistrēt un uzraudzīt BIEDRĪBAS struktūrvienības, lemt to tiesības un pienākumus, saskaņojot to nolikumus ar BIEDRĪBAS STATŪTIEM;
 12. izskatīt un dot savu lēmumu par kādas BIEDRĪBAS struktūrvienības saistībām;
 13. izvērtēt un ieteikt BIEDRU SAPULCEI GODA BIEDRU kandidatūras.
 • VALDES locekļi no sava vidus ievēl VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJU, kurš organizē VALDES darbu. VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS ir tiesīgs izlemt sekojošus jautājumus:
 1. pieņemt un atlaist no darba BIEDRĪBAS darbiniekus, nosakot pienākumus un atalgojumu, izdodot pilnvaras, rīkojumus;
 2. koordinēt BIEDRU, BIEDRĪBAS struktūrvienību un VALDES darbu;
 3. atvērt un slēgt norēķinu kontus bankās;
 4. noteiktajā kārtībā rīkoties un lemt par BIEDRĪBAS finanšu līdzekļu izlietojumu;
 5. vadīt BIEDRĪBAS operatīvo darbību;
 6. slēgt darījumus BIEDRĪBAS vārdā;
 7. pildīt BIEDRU SAPULCES un VALDES lēmumus.
 • VALDES locekli var atsaukt no pienākumu izpildes gadījumā, ja
 1. uzticētie pienākumi netiek pienācīgi pildīti;
 2. tiek nodarīts kaitējums BIEDRĪBAS interesēm;
 3. tiek zaudēta uzticība.
 • VALDES locekļi ir tiesīgi pārstāvēt BIEDRĪBU divi kopā, VALDES loceklis kopā ar vēl vienu no VALDES locekļiem. VALDES locekļi nevar nodot pārstāvības tiesības trešajām personām.
 • VALDES loceklis var jebkurā laikā iesniegt BIEDRĪBAI paziņojumu par VALDES locekļa amata atstāšanu.
 • VALDES loceklis pilda savus pienākumus BIEDRĪBAS labā par atlīdzību, BIEDRU SAPULCES noteiktā budžeta ietvaros.
 • VALDES sēdes ir atklātas. Tās tiek sasauktas pēc VALDES locekļu ierosinājuma, bet ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos. BIEDRĪBAS VALDES sēdes tiek protokolētas. Protokolā tiek ierakstīti VALDES sēdē pieņemtie lēmumi, norādot katra VALDES locekļa balsojumu “par” vai “pret” par katru lēmumu.
 • VALDES locekļu pilnvaras stājas spēkā ar brīdi, kad balsu skaitīšanas rezultātus ir apstiprinājusi BIEDRU SAPULCE, un tās ir spēkā līdz nākošajai VALDES locekļu vēlēšanu rezultātu apstiprināšanai BIEDRU SAPULCĒ. VALDES locekļiem ir tiesības tikt pārvēlētiem.
 • VALDES locekļa ievēlēšana vai viņa pilnvaru izbeigšanās piesakāma ierakstīšanai reģistrā, pieteikumam pievienojot BIEDRU SAPULCES protokolu ar lēmumu par VALDES locekļa ievēlēšanu vai viņa atsaukšanu.
BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
 • BIEDRĪBAI var būt savas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības.
 • Struktūrvienību dibināšana var notikt pēc BIEDRĪBAS BIEDRU pašierosmes vai BIEDRĪBAS VALDES ierosmes, pieņemot to ar attiecīgu BIEDRĪBAS VALDES lēmumu.
 • Struktūrvienības reģistrējamas BIEDRĪBAS VALDĒ, un tās var uzsākt savu darbību tikai pēc reģistrācijas un nolikuma apstiprināšanas.
 • Struktūrvienība ievēl savus līderus atbilstoši struktūrvienības nolikumam.
 • Struktūrvienību nolikumi nosaka to iekšējās darbības noteikumus atbilstoši BIEDRĪBAS STATŪTIEM.
 • BIEDRĪBAS struktūrvienība nav juridiska persona.
REVIDENTS
 • BIEDRĪBAS finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic REVIDENTS, kuru ievēl BIEDRU SAPULCE uz vienu (1) gadu, ar tiesībām tikt pārvēlētam.
 • BIEDRĪBAS REVIDENTS nevar būt BIEDRĪBAS VALDES loceklis.
 • REVIDENTS:
 1. veic BIEDRĪBAS mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
 2. dod atzinumu par BIEDRĪBAS budžetu un gada pārskatu;
 3. izvērtē BIEDRĪBAS grāmatvedības un lietvedības darbu;
 4. sniedz ieteikumus par BIEDRĪBAS finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
 • REVIDENTS veic revīziju BIEDRU SAPULCES noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
 • BIEDRU SAPULCE apstiprina BIEDRĪBAS gada pārskatu tikai pēc REVIDENTA atzinuma saņemšanas.
VALDES UN CITU BIEDRĪBAS INSTITŪCIJU ATBILDĪBA
 • VALDES un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem LR spēkā esošās likumdošanas un normatīvo aktu paredzētajā kārtībā, kas nodarīti BIEDRĪBAI viņu vainas dēļ. BIEDRĪBA var celt prasību pret VALDES vai citas institūcijas locekli piecu (5) gadu laikā, skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuva zināms par tiesību aizskārumu.
BIEDRU NAUDA
 • BIEDRĪBAS BIEDRI maksā BIEDRU naudu. BIEDRU naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka BIEDRU SAPULCE. Naudas iemaksas tiek pieņemtas personīgi iemaksājot un ar pārskaitījumu BIEDRĪBAS norēķinu kontā norādot iemaksas mērķi
BIEDRĪBAS FINANŠU LĪDZEKĻU IEGŪŠANA UN IZLIETOŠANA
 • BIEDRĪBAS līdzekļus veido:
 1. BIEDRU naudas iemaksas;
 2. Latvijas un Starptautisko juridisko un fizisko personu ziedojumi, dāvinājumi, mantojumi;
 3. saimnieciskās darbības ieņēmumi;
 4. fondu, valsts un pašvaldību piešķirtās dotācijas un finansējums;
 5. citi ienākumi, kas nav aizliegti ar likumu.
 • Dāvinātājiem un ziedotājiem ir tiesības veikt dāvinājumus un iemaksas ar noteiktu mērķi.
 • Saņemot ziedojumus un dāvinājumus tiek slēgts Ziedojumu un dāvinājumu līgums Mantiskie ziedojumi un dāvinājumi tiek novērtēti naudā.
 • BIEDRĪBAS līdzekļi tiek izmantoti:
 1. STATŪTOS noteikto mērķu sasniegšanai;
 2. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar BIEDRĪBAS darbības nodrošināšanu.
 • BIEDRĪBAS tīrā ienākuma daļa vai kapitālieguldījumi nekalpo par personiskās peļņas avotu BIEDRIEM vai DIBINĀTĀJIEM un viņu ģimenēm.
 • BIEDRĪBA veic norēķinus par savām saistībām bez maksājumu summas ierobežojumiem.
BIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA
 • BIEDRĪBAS darbība tiek izbeigta:
 1. ar BIEDRU SAPULCES lēmumu;
 2. ar tiesas lēmumu;
 3. citos likumdošanā paredzētajos gadījumos un kārtībā.
 • Ja BIEDRĪBAS darbības izbeigšana notiek saskaņā ar BIEDRU SAPULCES lēmumu:
 1. Lemttiesīga BIEDRĪBAS BIEDRU SAPULCE ieceļ likvidatorus, kas lemj par kustamo, nekustāmo u.c. īpašumu, kreditoru pieprasījumu un citu laikus pieteikto parādsaistību apmierināšanu. Pēc minēto saistību izpildes, lemj par atlikušā īpašuma nodošanu BIEDRĪBAS STATŪTOS paredzēto mērķu sasniegšanai.
 2. Likvidatori atskaitās par ar BIEDRĪBAS likvidāciju saistīto darbību BIEDRU SAPULCEI.
 • BIEDRU SAPULCE nosaka kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami BIEDRĪBAS arhīva dokumenti pēc BIEDRĪBAS darbības izbeigšanas.
 • BIEDRĪBAS darbības izbeigšanas gadījumā tās mantu un finansu līdzekļus nedrīkst sadalīt starp BIEDRĪBAS BIEDRIEM. Par to izlietošanu lemj BIEDRU SAPULCE vai tās izveidota komisija.
 • Lēmums par BIEDRĪBAS darbības izbeigšanu likumā noteiktā kārtībā jāpaziņo LR Uzņēmumu reģistrā.
CITI NOTEIKUMI
 • Visi gadījumi, kurus neregulē šo STATŪTU noteikumi, var tikt regulēti BIEDRĪBAS pārvaldes institūciju lēmumos, atbilstoši šajos STATŪTOS noteiktajai institūciju kompetencei, ja vien LR likumdošanā un normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 

Lai lejuplādētu Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības ‘BUMMS’ statūtus, spied šeit.