Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas mācību procesa organizēšana uzsākot 2020./2021. mācību gadu

2020. gada 24. augusts
Nav komentāru

Mācību procesa organizēšana.
Uzsākot 2020./2021. m.g., mācību process tiks organizēts B modelī – mācības notiks gan klātienē, gan attālināti.

Mūzikas nodaļā:
Klātienes mācību process notiks:
Individuālajās stundās;
Mācību priekšmetā Solfedžo.
Daļēji klātienes un daļēji attālināts mācību process notiks:
Mācību priekšmetā Mūzikas literatūra;
Kolektīvajā muzicēšanā Orķestris
Kolektīvajā muzicēšanā Koris

Mākslas nodaļā:
1.-3.kurss klātienes mācību process;
4.-7.kurss daļēji attālināti mācību priekšmeti:
Zīmēšana, Gleznošana, Kompozīcija, Mākslas valodas pamati;
4.-7.kurss klātienē mācību priekšmeti:
Veidošana, Darbs materiālā.
Atbildīgās personas par mācību procesa organizāciju ir direktores vietnieki mācību darbā.
Mācību stundu saraksts tiks ievietots e-klasē un www.umms.lv līdz 28. augustam

Pirmās mācību nedēļas organizēšana (1.-4. septembris)

Mūzikas nodaļa:
1.septembris, plkst. 17.00 Zinību dienas svinīgais pasākums 1. klases izglītojamiem un 1.klašu izglītojamo vecāku sapulce;
Jautājumi, kas saistīti ar izglītojamo grupu sarakstiem (noskaidrojot, kurā grupā bērns iedalīts), individuālo stundu laiku saskaņošanu tiek noskaidroti, vecākiem zvanot pa tālruni specialitātes pedagogam.
Grupu stundas mācību priekšmetā Solfedžo notiks pēc stundu saraksta, sākot ar 2. septembri.
Mācību stunda Mūzikas literatūra notiks dalītās grupās, īstenojot B modeli, sākot ar 2. septembri. Dalīto grupu saraksta grafiku varēs redzēt skolas mājas lapā blakus stundu sarakstam.
2. septembris, plkst. 18.30  2.-8. Klavieru klases audzēkņu vecāku sapulce
2. septembris, plkst. 19.30  2.-8. Kora un 2.-6. Ģitāras klases audzēkņu vecāku sapulce
3. septembris, plkst. 19.30 2.-6. Pūšaminstrumentu spēles Flautas, Saksofona, Trompetes, Mēžraga, Klarnetes klases vecāku sapulce
4. septembris, plkst. 18.30 2.-6. Sitmanistrumentu klases un 2.-6. Akordeona klases vecāku sapulce
4. septembris, plkst. 19.30  2.-8. Vijoles klases un 2.-6. Kokles klases vecāku sapulce

Lūdzam uz vecāku sapulci ierasties no ģimenes vienu likumisko pārstāvi;

 

Mākslas nodaļa:
1.septembris, plkst. 18.30 Zinību dienas svinīgais pasākums 1. kursa izglītojamiem un 1.kursa izglītojamo vecāku sapulce;

2.septembris, plkst. 14.50 – 2. kursa mācību stunda
2.septembris, plkst. 15.30 – 3.a kursa mācību stunda
2.septembris, plkst. 16.20 – 3.b kursa mācību stunda
2.septembris, plkst. 17.50 – 6.a kursa mācību stunda
2.septembris, plkst. 18.30 – 6.b kursa mācību stunda
3.septembris, plkst. 15.30 – 4. kursa mācību stunda
3.septembris, plkst. 17.00 – 5. kursa mācību stunda
4.septembris, plkst. 16.20 – 7.a, 7.b kursa mācību stunda
Pirmajā mācību stundā 2.-7. kursa izglītojamie tiks iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un mācību procesa organizēšanu, kā arī vienosies par grupu dalījumu daļēji attālinātajam mācību procesam.

3. septembris, plkst. 18.00 2.-7. kursa vecāku sapulce
Lūdzam uz vecāku sapulci ierasties vienu izglītojamā likumisko pārstāvi.

Uzturēšanās kārtība izglītības iestādē
 Izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem jānovērtē sava bērna veselības stāvoklis, pirms izglītības iestādes apmeklējuma.
 Izglītības iestādes darbiniekiem jānovērtē savs veselības stāvoklis, pirms ierodas darbā.
 Izglītības iestādē nedrīkst atrasties darbinieki, izglītojamie, izglītojamo likumiskie pārstāvji, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kā arī konstatētas elpceļu infekcijas pazīmes.
 Izglītojamo likumisko pārstāvju pienākums ir informēt izglītības iestādes vadību par bērna veselības stāvokli, ja tas var radīt veselības apdraudējumu izglītības iestādē esošajām personām.

 Ienākot izglītības iestādē, jādezinficē rokas (roku dezinfekcijas līdzekli nodrošina skola), vai, alerģisku reakciju gadījumos, rūpīgi jānomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm.
 Skolas dežurants katram izglītojamam veic ķermeņa temperatūras mērīšanu. Paaugstinātas temperatūras gadījumā izglītojamais tiek nosūtīts uz mājām.
 Ievērot drošu savstarpējo distancēšanos.
 Sākot ar 2020. gada 2. septembri, izglītības iestādē drīkst uzturēties tikai
maiņas apavos.
 Maiņas apavu uzglabāšanai nepieciešams maisiņš vai soma.
 Ja izglītojamam nav nodrošināti maiņas apavi, dežurantam ir tiesības likt novilkt āra apavus, pirms mācību telpu apmeklējuma.
 Garderobē vienlaicīgi drīkst uzturēties ne vairāk par četrām personām.
 Ievērot personīgo higiēnu ( rūpīga un bieža roku mazgāšana).
 Izglītojamo vecākiem iespēju robežās jānodrošina bērna savlaicīga nogādāšana mājās, beidzoties mācību stundām.
 Iesakām izglītojamiem savu brīvo laiku starp mācību stundām pavadīt tuvākajās brīvā laika pavadīšanas vietās ( kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”, Ulbrokas bibliotēkā, RAC “Ulbroka”
 Izglītojamo vecākiem uzturēšanās skolā nav atļauta.
 Skolas dežurantei un attiecīgā mācību priekšmeta pedagogiem ir pienākums palīdzēt 1. klases izglītojamiem un Mūzikas vai Mākslas dotību attīstību grupām nokļūt līdz mācību telpām.
 Ja izglītojamam, atrodoties izglītības iestādē, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta temperatūra):
 tiek veikta izolācija atsevišķā telpā, nodrošinot pieaugušā klātbūtni;
 nekavējoties jālieto sejas aizsegs (izglītojamam mutes, deguna
aizsegs/maska, pieaugušajam – medicīniskā sejas maska);
 tiek informēti izglītojamo likumiskie pārstāvji;
 izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāierodas pēc bērna un jāinformē ģimenes ārstu.
 Ja izglītojamam konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība (112).
 Atsākt mācības izglītības iestādē drīkst tikai ar ārsta izziņu par to, ka bērns ir vesels.
 Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums):

 darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu, nekavējoties uzliekot sejas masku, dodas mājās;
 darbinieks telefoniski informē skolas vadību;
 darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāko
ārstēšanu;
 darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (noslēgta slimības lapa).
 Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība (112).
 Personām ar paaugstinātu Covid-19 infekcijas risku (hroniskas elpceļu slimības) jāievēro īpaši piesradzības pasākumi: jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, jāievēro profilakses pasākumi un neapmeklēt izglītības iestādi ar slimības pazīmēm.
 Atbildīgā persona par uzturēšanās kārtību izglītības iestādē skolas dežurants.
Ar iekšējiem noteikumiem “Kārtība par uzturēšanos izglītības iestādē un mācību procesa organizēšanu epidemioloģiskās drošības COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
lūdzam iepazīties skolas mājas lapā www.umms.lv

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *