Nolikums

Nolikums

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola darbojas uz NOLIKUMA pamata, kas apstiprināts ar Ropažu novada domes lēmumu 2021.gada 18.augustā, protokols Nr.8/21 p.9.

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola ir Ropažu novada domes dibināta mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Skolas darbības tiesiskais ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
Izglītības iestādes darbības mērķi ir šādi: nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos mākslā un mūzikā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā; veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

UMMS nolikums