Nolikums

Nolikums

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola darbojas uz  NOLIKUMA pamata, kas apstiprināts ar Stopiņu novada domes lēmumu 2018.gada 19.septemrī, protokols Nr.35.

Stopiņu novada Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola ir Stopiņu novada domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums.

UMMS nolikums