Privātuma politika

Stopiņu novada
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas
Privātuma politika saistībā ar fotogrāfiju, videoierakstu apstrādi

  1. Pārzinis

Personas datu apstrādes Pārzinis ir Stopiņu novada Domes, reģ. Nr. LV90000067986,
iestāde:Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola
reģ. Nr. 4374902277
adreseInstitūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
interneta vietnes adrese www.umms.lv
(turpmāk tekstā “Iestāde”).

  1. Piemērojamie tiesību akti:

Eiropas Parlamenta un Iestādes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis).
Fizisko personu datu apstrādes likums.
Par pašvaldībām
Informācijas atklātības likums
Elektronisko dokumentu likums. u.c.

  1. Privātuma politika, turpmāk tekstā – “Politika”, sniedz informāciju par to, kā Iestāde vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā fizisko personu datus, tādējādi nodrošinot, ka fizisko personu dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Personām pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz jebkuru fizisku personu datiem, kas atrodas Iestādes rīcībā.
  2. Iestāde apstrādā sekojošas datu kategorijas:

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Iestāde, ir atkarīgas no konkrētās fiziskās personas vajadzībām, saņemamajiem pakalpojumiem u.c.  Iestāde ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:
4.1. vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, telefona numurs, deklarētā dzīvesvietas adrese un e-pasta adrese;
4.2. dati, kurus persona pati paziņo Iestādei;
4.3. videoieraksti un attēli.

  1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

5.1. Personas piekrišana– fiziska persona (turpmāk tekstā – Persona), kā personas datu subjekts, pati dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņas brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Iestādei apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Personas piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski sarunas laikā pēc personas identifikācijas vai rakstiski (aizpildot veidlapu Iestādes telpās). Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Iestādi. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
5.2. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses– Iestāde ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot Iestādei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

  1. Personas datu apstrādes laiks

Iestāde apstrādā Personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
6.1. cik tas ir nepieciešams Iestādes leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
6.2. kamēr nav atsaukta Personas piekrišana personas datu apstrādei.

  1. Personas datu aizsardzība

7.1. Iestāde nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Iestāde pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
7.2. Iestāde rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Iestādes vārdā un uzdevumā apstrādā Personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Iestādes deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Persona personas datus saviem nolūkiem.
7.3. Iestāde neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Iestādes, piemēram, Persona vainas un/ vai nolaidības dēļ.
7.4. Personas datu apdraudējuma gadījumā Iestāde paziņos par to personai.

  1. Personas tiesības

8.1. Vērsties Iestādē, lai saņemtu Iestādes rīcībā esošo personas datu kopiju, izņemot saglabājamos datus Elektronisko sakaru likuma izpratnē.
8.2. Labot visus Iestādes rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas šīs politikas 1. punktā norādītajā kontaktpunktā.
8.3. Personai ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Iestādes ir saņēmušas informāciju par šo Personu. Iestāde nesniegs Personai informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
8.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
8.5. Personai ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
8.6. Vērsties Iestādē vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.
8.7. Vērsties pie Iestādes datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par personas datu apstrādi un to aizsardzību. Informācija par Iestādes datu aizsardzības speciālistu ir pieejama Iestādes mājaslapā www.umms.lv.
 

Direktore                                        Vita Pinne